Účtovníctvo

Naše účtovné služby sú podporované moderným softvérom, ktorý zabezpečuje súlad s miestnymi účtovnými štandardmi a daňovou legislatívou, s dôrazom na prísne dodržiavanie predpísaných termínov

Jednoduché účtovníctvo

 • zaúčtovanie účtovných zápisov podľa pripravených účtovných dokladov
 • účtovanie, evidencia a inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku a skladu
 • evidencia dane z pridanej hodnoty a vypracovanie jednotlivých tlačív DPH
 • účtovné poradenstvo
 • ročná účtovná závierka s vypracovaním účtovných výkazov a daňového priznania FO
 • spracovanie mesačných uzávierok a vypracovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
 • ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva

Mzdová agenda a ľudské zdroje

 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd
 • zabezpečenie zmluvy o hmotnej zodpovednosti
 • mesačné spracovávanie miezd
 • Zabezpečenie elektronickej komunikácie s úradmi a vyplnenie následných tlačív:
 • Daňový úrad - hlásenie o vyúčtovaní dane, prehľad o zrazených preddavkoch a pod.
 • Sociálna poisťovňa - evidenčný list dôchodkového poistenia, mesačný výkaz poistného, potvrdenie zamestnávateľa na dávku v nezamestnanosti atď.
 • Zdravotné poisťovne - mesačné výkazy preddavkov poistného, oznámenie o zmene platiteľa a pod.

Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie účtovných zápisov podľa pripravených účtovných dokladov
 • účtovanie, evidencia a inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku a skladu
 • evidencia dane z pridanej hodnoty a vypracovanie jednotlivých tlačív DPH
 • účtovné poradenstvo
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznania k dani z príjmov PO
 • účtovné výkazy za účtovný rok pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ:
 • Súvaha / Výkaz ziskov a strát / Poznámky
 • doplnkové služby podvojného účtovníctva